Stadgar

STADGAR ELVISFORUM 2014-03-29, Uppdaterade 2016-04-13

STADGAR

Ideell förening regleras ej av särskilda civilrättsliga lagar, men kan enligt Bolagsverket (2012) i vissa fall beröras av Bokföringslagen (1999:1078), Firmalagen (1974:156), Föräldrabalken (1949:381), Handelsregisterförordningen (1974:188), Handelsregisterlagen (1975:157) samt Prokuralagen (1974:158). Den ideella föreningens styrdokument är således stadgarna.


§ 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1.1 IDEELL FÖRENING

Den ideella föreningen Elvisforum bildades 2014-03-29 då stadgarna antogs.

§ 1.2 ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som aktivt främjar minnet av artisten Elvis Presley. Föreningens huvudsakliga syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen beträffande Elvis Presley samt anordna sammankomster där medlemmar kan samverka och mötas i Elvis Presleys ära.

§ 1.3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 1.4 SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. Se § 2.

§ 1.5 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, därefter extra årsmöte och sedan styrelsen.

§ 1.6 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande samt vice ordförande var för sig. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen eller årsmöte när som helst återkallas.

§ 1.7 VERKSAMHETSOCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, för tiden 1 januari till 31 december.

§ 1.8 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 1.9 SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; Vardera part svarar för egna kostnader liksom kostnader för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

§ 1.10 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgar kräver beslut vid årsmöte med minst 2⁄3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändringar kan skriftligen ges av såväl styrelse som enskild medlem.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Beslut får ej tillämpas innan registrering skett.

§ 1.11 UPPLÖSNING AV FÖRENING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid årsmöte med minst 2⁄3 av antalet avgivna röster. Beslut skall även fattas kring vilket ändamål föreningens tillgångar skall användas samt var föreningens handlingar och dokument skall arkiveras.

Kopia av årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen. Detta ansvar åligger den senast tillsatta styrelsen.


§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1 MEDLEMMAR

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som vill verka för föreningens målsättning, förbinder sig att följa föreningens stadgar samt fullföljer betalning av medlemsavgift eller andra skulder inom föreskriven tid. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar.

§ 2.2 MEDLEMSAVGIFT

Medlem förbinder sig att årligen betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

§ 2.3 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem:

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

har rätt till information om föreningens angelägenheter

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

skall betala medlemsavgift senast enligt angivet datum samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.


§ 2.4 UTTRÄDE

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha utträtt. Medlem som ej fullföljt betalning för två (2) på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckning. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 2.5 UTESLUTNING

Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett medlemskapets ifrågasättande. Medlem skall därefter beredas tid om minst två (2) veckor för att få tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett uteslutningen. Till dess denna tid förflutit får verkställande av uteslutning ej ske. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre (3) dagar från beslutsfattande skriftligen tillställas den berörde.


§ 3 STYRELSEN

§ 3.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen skall bestå av en ordförande, sex ledamöter och två ersättare. Styrelsemedlem skall vara myndig.

Vid ledamots frånvaro träder ersättare in i dennes ställe. I det fall ordinarie ledamot avgår före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tid fram till nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 3.2 VALBEREDNING

Valberedning om en eller två personer väljs av årsmötet. Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före årsmötet tillfråga de styrelsemedlemmar vars mandatperiod utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod. Senast två (2) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 3.3 VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för tid mellan två eller tre ordinarie årsmöten.  Årsmötet utser ordförande medan styrelsen inom sig utser vice ordförande och sekreterare. Räkenskaperna outsoursas till redovisningskonsult, alternativt sköts av föreningens egen vald ekonomiansvarig.

Styrelsemedlemmarnas mandatperioder är tvååriga, men överlappar varandra så att endast halva styrelsen väljs varje år, antingen genom nyval eller omval. Detta för att undvika att stora

delar av styrelsen väljs om vid samma tillfälle.

Styrelsemedlem får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt, personligt intresse som strider mot föreningens. Styrelsemedlem kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

§ 3.4 KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE

Styrelsen har möte när ordföranden finner det erforderligt, eller minst halva antalet styrelsemedlemmar begär så. Kallelse till styrelsemöte, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast sju (7) dagar före mötet.

Styrelsemöte kan ske som telefonmöte, under förutsättning att kriterierna under § 3.4, § 3.5 och § 3.6 uppfylls i samma utsträckning som vid en fysisk sammanslutning.

§ 3.5 FRÅNVARO VID STYRELSEMÖTE

Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla ersättare i ledamots ställe, vilken då inträder som ledamot tillika tjänstgörande ersättare. Icke tjänstgörande ersättare bör närvara vid möte och innehar yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 3.6 BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse till styrelsemöte skett i behörig ordning samt minst halva (1⁄2) antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsemöte anses behörigen utlyst då samtliga ledamöter infunnit sig till mötet.

Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om minst halva (1⁄2) antalet styrelsemedlemmar är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende kan meddela avvikande mening. Sådan reservation skall avges före mötets slut.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande styrelsemötet.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och ersättare, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden, vice ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett mötet.

§ 3.7 ÖVERLÅTANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut

med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen

härom.

§ 3.8 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen samt handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

§ 3.9 FÖRVALTNING

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning.

Styrelsen skall:

 1. förvalta och ansvara för föreningen och dess tillgångar
 2. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 3. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 4. föra förteckning över föreningens tillgångar
 5. årligen inför ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 6. verkställa av årsmötet fattade beslut
 7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


§ 4 EKONOMI

§ 4.1 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår, 1 januari till 31 december.

§ 4.2 REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna vid ordinarie årsmöte utse en revisor.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under det räkenskapsår revisionen avser.

§ 4.3 REVISION

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt övriga handlingar.

Styrelsens räkenskaper ska överlämnas till föreningens revisor senast en (1) månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och till styrelsen avge revisionsberättelse senast två (2) veckor före årsmötet.


§ 5 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och skall årligen hållas senast under mars månad på tid och plats som beslutas av styrelsen. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra årsmöte. Om minst en femtedel (1⁄5) av samtliga röstberättigade medlemmar hos styrelsen begär att extra årsmöte skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en (1) vecka kalla till sådant årsmöte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får ej fattas om det ej funnits med underlag i kallelsen till årsmötet. Styrelsen är skyldig att vid årsmöte lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna.

§ 5.1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda via föreningens hemsida eller e-post senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte och senast en (1) vecka före extra årsmöte.

I kallelse skall anges vilka ärenden som skall förekomma vid årsmötet, samt bifogas motioner inklusive styrelsens yttranden, verksamhets- och förvaltningsberättelser för den avslutade verksamhetsperioden, revisorns berättelse för räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomstsredovisning för samma tid.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Detsamma gäller om årsmötet skall godkänna uttaxering, då styrelsen skall bereda medlemmarna tillfälle att senast tre (3) veckor före årsmötet ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

§ 5.2 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra årsmöte meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.

Formkrav för motion finns ej, men motionsställaren får ej vara anonym. Styrelsen skall bereda avgivna motioner, ge sin kommentar samt hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen inför årsmöte.


§ 5.3 RÖSTRÄTT

Vid årsmöte har varje medlem som betalt medlemsavgiften för året en röst. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt.

§ 5.4 BESLUTSFÖRHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, vilka redovisats vid justering av röstlängd.

Med undantag för de i § 1.10 första stycket och § 1.11 första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Som årsmötets beslut gäller vid relativ majoritet den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Beslut fattas med acklamation (bifallsrop; ”ja”), om ej votering (omröstning) begärs. När votering företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Omröstning sker öppet såvida ej röstberättigad medlem begär att det sker slutet, vilket då skall ske. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, under förutsättning att ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Styrelsemedlemmar får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd vid vilken denna innehar ansvar, och ej heller vid val av revisorer. Medlem eller annan får icke deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt, personligt intresse som strider mot föreningens.

§ 5.5 VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Eventuell anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 5.6 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av två (2) justeringsmän och två (2) rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens berättelser: A. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  B.Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelseordförande för tid av två (2) år
 12. Val av ledamöter för tid om två (2) år
 13. Val av ersättare för tid om två (2) år
 14. Val av revisorer för tid om ett (1) år
 15. Val av valberedning för tid om ett (1) år
 16. Ersättning till styrelse och revisorer
 17. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 18. Övriga frågor
 19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollets originalhandling hålles tillgängligt.

Inget utöver det som angetts i kallelsen får beslutas om vid årsmötet.


§ 5.7 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel (1⁄5) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall ske skriftligen och innehålla skäl för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två (2) veckor utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast en (1) vecka före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som står i § 5.3 och § 5.4


§ 5.8 ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmötesprotokoll skall justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två (2) veckor efter årsmötet. Originalhandling skall finnas för påseende hos föreningens sekreterare efter samma tid.


© Elvis Ahlgren 2014