ÅRSMÖTE          2021-03-21 Kl 19.00

     

TID: Söndagen den 21 mars kl 19.00

PLATS: Teams

KALLADE: Samtliga medlemmar i föreningen Elvisforum


Närvarande: 
Tyrone Hansson
Mikael Elvis Ahlgren
Marie Weijhed
Henric Wahlberg
Mikael Svensson
Dan Wernersson
Göran Berglund
Roger Ersson
Marcus Adiels 
Pia Hird Lundberg 
Eva Lind Söderling
Birgit Lindkvist
John Boija
Rony Lutz
Åke Söderdahl§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet – Som ordförande föreslogs Tyrone Hansson och som sekreterare Pia Hird Lundberg, vilka årsmötet beslutade.

§ 2 Fastställande röstlängd – Röstlängden fastställdes till 14 medlemsröster, vilket fastställdes.

§ 3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande – Kallelsen mailades ut till samtliga medlemmar den 27 februari. Årsmötet ansåg mötet utlyst i behörig ordning.

§ 4 Val av 2 justerare och 2 rösträknare – Som justerare föreslogs Eva Lind Söderling och John Boija, vilka årsmötet beslutade. Samma personer valdes till rösträknare vid behov.

§ 5 Fastställande av dagordning – Dagordningen godkändes i sin nuvarande form.

§ 6 Styrelsens berättelse

     A)     Elvisforums verksamhetsberättelse 2020

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020.

Styrelsen för Elvisforum lägger ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Arrangemangen har fått stå tillbaka på grund av pandemin förstås, men föreningen är aktiv på sociala medier, och man har fokuserat på medlemsvärvning, en ny papperstidning och planering för nästa Elvisfestival.

Föreningen har haft 9 protokollförda styrelsemöten under året.Styrelsen för Elvisforum tackar för året och ser fram emot 2021.


     B)     Resultat- och balansräkning

Kassören gick igenom balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret och det Egna kapitalet är 39 000 kr vid årets utgång. Omsättningen var liten och resultatet blev en vinst på 24 000 kr för föreningens kassa. Intäkterna har bestått av medlemsavgifter och försäljning av gamla nummer av e-tidningen. Den skuld som uppkom i samband med förlustfestivalen 2017 till sittande styrelsemedlemmar har betalats tillbaka.

Föreningen har i dagsläget 163 medlemmar.
§ 7 Revisionsrapport – Kassören läste upp revisionsberättelsen från Thomas Ohlsson.

§ 8 Ansvarsfrihet – Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9 Medlemsavgift – Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften på grund av kostnader för papperstidningen till 325 kr från och med 2022.

§ 10 Verksamhet samt budget 2021 – Ordföranden presenterade styrelsens verksamhetsplan. Föreningen fortsätter att verka för att sprida ordet om Elvis och hans arv. Fyra papperstidningar per år och flera nyhetsmail kommer att skickas ut till medlemmarna. Elvisfestivalen byter ort och kommer att hållas i Jönköping den 6 november 2021. Man hoppas också kunna delta vid Bruno Tillanders Elvisträff i augusti.

§11 Val av ordförande på två år – Tyrone Hansson har 1 år kvar.§12 Val av ledamöter på två år – Valberedningen föreslog omval av Mikael Svensson och Marie Weijhed på två år som ledamöter till styrelsen, vilket årsmötet beslöt.

Mikael Elvis Wahlgren, Göran Berglund, Dan Wernersson, Henric Wahlberg


har ett år kvar som ledamöter.


§13 Val av ersättare på två år – Valberedningen föreslog Marcus Adiels. Roger Ersson har ett år kvar.

§14 Val av adjungerande - Pia Hird Lundberg valdes in som adjungerande, och får uppgiften som sekreterare, vilket årsmötet beslöt.

§15 Val av revisor på ett år – Valberedningen föreslog omval på Thomas Olsson, vilket årsmötet beslöt.

§ 16 Val av valberedning på ett år – Valberedningen har bestått av Ulla Näzell. Valberedningen står till förfogande för omval på Ulla Näzell, vilket årsmötet beslöt.

§ 17 Ersättning till styrelsen – Årsmötet beslöt oförändrat att inte något arvode ska utgå.

     

§18 Framställningar eller motioner – Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§19 Övriga frågor – Fråga om biljettsläpp för Elvisfestivalen 2021: förmodligen i augusti. Förslag inkom att alla deltagare vid Elvisfestivalen har namnskyltar.

§20 Tillgängligt protokoll från årsmötet – Årsmötesprotokollet publiceras på Elvisforums facebookgrupp samt på hemsidan senast två veckor efter årsmötet enligt stadgarna.

§21 Årsmötet avslutas – Årsmötet avslutades av ordföranden kl 21.00 som tackade medlemmarna för sitt deltagande.Vid protokollet 2020-03-21


Pia Hird Lundberg          Tyrone Hansson

Mötessekreterare          MötesordförandeEva Lind Söderling          John Boija

Justerare                    Justerare