OBS! Elvisforum håller årsmöte söndagen den 21.4.2019 kl. 19.00

Telenummer för att delta på årsmötet:

08-124 107 05

Kod 10 82 18


Dagordning Årsmöte 2018


1 Öppnande

2 Val av ordförande samt sekreterare

3 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

4 Val av två justerare tillika rösträknare

5 Fastställande av dagordning

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

7 Ekonomisk redogörelse

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10 Fastställande av medlemsavgifter

11 Verksamhetsplan 2019

12 Val:

A Kassör

B 3 Ledamöter

C 1 ersättare

13 Val av revisor för ett år

14 val av valberedning för ett år

15 Ersättning till styrelsen och revisor

16 Motioner

17 Övriga frågor 

Årsmötets avslut


Styrelsen och verksamhet 2018

Styrelsen har bestått av:

Ledamöter

Tyrone Hansson, Mikael Elvis Ahlgren, Mikael Svensson, Elisabeth Wigdahl, Marie Weijhed, Harald Mjöberg och Marcus Bohm 

Ersättare:

Roger Ersson, Stefan Wikström

Revisor: Thomas M Olsson

Valberedning: Ulla Näzell


Styrelsen har haft 13 möten.

Medlemsantalet 2018 12-31: 240st

Verksamhet. 

2018 har varit spännande, utmanande och gett mycket energi.

Två stora händelser kännetecknar året och det är naturligtvis faktumet att Elvisforum tog över arrangemanget i Västerås och att föreningen Tidskriften Elvis upphörde. En hel del kontakter mellan oss och Tidskriften ledde fram i ett samförstånd att Elvisforum skulle driva Elvis-festivalen. Såklart en viktig händelse. Nu ser vi tillbaka på ett lyckat arrangemang i Västerås med riktigt bra gehör från deltagarna. Stärkta av det ser vi fram emot kommande festival. 

Faktumet att Tidskriften Elvis upphörde gjorde att många sökte sig till oss och det är glädjande. 

Vi blev tidigt under året erkända som officiell fan klubb genom Graceland/EPE vilket var viktigt för vår fortsatta verksamhet. 

Styrelsen har under året diskuterat flitigt kring möjlig försäljning av Elvis-prylar och om möjligheten att erbjuda en papperstidning. Vi har landat i att skynda långsamt och bygga upp en stabil ekonomi och verksamhet. Vi respekterar naturligtvis efterfrågan av en papperstidning samtidigt som styrelsen har ansvar för helheten. En papperstidning kräver en större medlemsbas och vi följer naturligtvis den allmänna debatten om tidningars livskraft. Styrelsen kommer att fortsätta diskutera möjligheten till papperstidning. 

Vår E-tidning får stor uppmärksamhet. Den står sig fantastiskt bra gentemot andra ledande Elvis-utgåvor. Vårt redaktionella innehåll håller mycket hög kvalite. Ihop med detta så har föreningen använt facebook som ett verktyg. Nu är det viktigt att blicka framåt, hitta nya verksamheter samtidigt som festivalen i Västerås ska nå nya höjder.


Styrelsen för ElvisforumREVISIONSBERÄTTELSE Elvisforum  2018-01-01  --2018-12-31


Vid granskning av Elvisforums räkenskaper för perioden 2018-01-01  –  2018-12-31  har undertecknad funnit dem i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer.


Därför föreslår undertecknad att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 2018


Stockholm 2019-03-30


Thomas Olsson

Revisor Elvisforum BALANSRÄKNING 2018-01-01  –  2018-12-31

INGÅENDE BALANS 2018-01-01 7144:85

INTÄKTER 2018       87497:15                    

UTGIFTER 2018        65416:00

UTGÅENDE BALANS 2018-12-31 29226:00

ELVISFORUM RESULTATRÄKNING 2018


INTÄKTER     87497:15     1)

UTGIFTER     69236:-        2)

RESULTAT      18261:151   Av intäkterna härrör sig ca 75000:- från Elvisfestivalen

2   Utgifter  


Hyra Stadshotellet Västerås  26000:-

Elvisfestivalen övrigt  37727:-

Bolagsverket    600:-

Banktjänster    166:50

Övrigt    922:50

     
Elvisforum är en ideell förening med medlemmar över hela Norden. Föreningen verkar för att aktivt främja minnet av Elvis Presley samt att regelbundet anordna sammankomster för medlemmarna på olika orter i Sverige. Sammankomsterna omfattar bla uppträdanden, föredrag, värdering av Elvis memorabilia, ”swap meetings” mm. Föreningen är öppen för alla och verkar helt på ideell basis. 


Gillar du Elvis och vill tillhöra en öppen ideell förening för hängivna Elvisfans?

Isåfall är du varmt välkommen som medlem i den ideella föreningen Elvisforum. Elvisforum är den enda ideella föreningen som täcker hela Norden och är demokratiskt styrd med full insyn i föreningens arbete. Föreningen drivs av hängivna Elvisfans med stor kunskap kring Elvis Presleys musik. Vårt syfte är att främja minnet av världens största artist, vars musik och artisteri är oöverträffad än idag. Vi anordnar regelbundna träffar med bla uppträdanden, föredrag etc.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 är 125 kr per år och betalas in till nedanstående kontonummer. När du har betalt så ska du anmäla dina uppgifter via Medlemskapssidans formulär för att bli medlem. 

Swedbank Clearing nr 8327-9 Kontonr 933 264 282-7 

ALTERNATIVT 

Bankgiro nr 559-6259

IBAN SE69 8000 0832 7993 3264 2827 BIC SWEDSESS 

Kontohavare: Elvisforum 


Swish: 1230300129Medlemsavgiften går oavkortat till aktiviteter anordnade av föreningen.

Varmt välkommen som medlem! 

Styrelsen för Elvisforum


Kontakta oss

Elvisforum

Organisationsnummer: 802488-0307

Telefonnummer  0760-074348

elvisforumswe@gmail.com

www.elvisforum.se

#elvisforum

Facebook: https://www.facebook.com/elvisforumswe

© Elvis Ahlgren 2014